408/2020 sz. kormányrendelet a beutazási korlátozásokról

2020.08.31.

A Kormány 408/2020. (VIII. 30.) rendelete  a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól. A kormányrendelet 2020 szept 1-jén lép hatályba és egyúttal ekkor érvényét veszíti a 341/2020 kormányrendelet (ami a piros, sárga, zöld besorolásra vonatkozott) 

Kivonat a rendeletből:

E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki. 

E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás (értsd állami) céljából történő határátlépés 

Megkülönbözteti a magyar és a külföldi állampolgárokat.

- Magyar állampolgár a belépés után 14 napos karanténra kötelezett, amelyből 2 db negativ 48 órás eltéréssel elvégzett PCR teszttel szabadulhat. Kivétel a sportolók, akiknél 24 óra is elegendő a két negativ teszt között.

- Külföldi állampolgár alap esetben nem léphet be Magyarországra, kivételt képeznek azok, akik  a rendőrségtől erre külön engedélyt kapnak (pl sportolók, kapcsolt vállalkozások stb), ingázók 30 km-es határkörzetben, tranzitálók bizonyos feltételekkel, katonai konvojok.  Az engedélyt kapóknak az engedély alapjául szolgáló okiratot (meghívó stb) eredeti példányban be kell mutatnia a határátlépésekor. 

- Beléphet az országba aki,  a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre  jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.

Részletesen

Magyar állampolgárok vagy velük egy tekintet alá esők : (2.3.4.§)

Belépéskor 14 nap karanténre kötelezett.

A karantén határozatot kiadó járványügyi hatóságnál lehet kérelmezni, hogy PCR tesztet végeztethessen a karanténban lévő személy.

5 napon belül, 2 db min 48 óra különbséggel végrehajtott negativ  PCR teszt esetén szintén a karantén határozatot kiadó járványügyi hatóságnál lehet kérelmezni a karantén feloldását.

Külföldi állampolgárok nem léphetnek be Magyarországra.

Kivételek:

 • Ferihegyen beléphet, ha engedélyt ad a XVIII. ker-i rendőrkapitányság (6.§ (1)
 • A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani vagy a kérelmezőnek  vagy teljesbizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottnak.

Kivételek: 6.§ (2)

 • a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,
 • b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f ) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,

 • a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,
 • b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre  (7§(3))

A karantén határozatot kiadó járványügyi hatóságnál lehet kérelmezni, hogy PCR tesztet végeztethessen a karanténban lévő személy.

5 napon belül, 2 db min 48 óra különbséggel végrehajtott negativ  PCR teszt esetén szintén a karantén határozatot kiadó járványügyi hatóságnál lehet kérelmezni a karantén feloldását. (7§ (4) és (5))

Külön szabályok vonatkoznak a kapcsolt vállalkozások tisztségviselőire, munkavállalóira.(9.§)

19.§ (1) Felhatalmazást kap a közbiztonságért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg – a 9. § (1) bekezdése szerinti – azon államokat, amelyek esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói Magyarország területére korlátozás nélkül beléphetnek.

A versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó rendelkezések

11. § (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően

 • a) magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy
 • b) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy lép be Magyarország területére, a 3. §-t a (2)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni

Vagyis 14 napos karantén van előirva, vagy 5 napon belül 2 db negativ PCR teszt 24 órás eltéréssel. (11§ (6 ))

11.§ (2) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (1) bekezdés szerinti személy esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni

(3) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező (1) bekezdés szerinti személy esetében – a 3. § b) és c) pontjától eltérően, kijelölt karantén helyett – a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.

(4) A (2) bekezdés szerinti személy a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.

(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.

12. § (1) A nem magyar állampolgár

 • a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,
 • b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,
 • c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező
  • ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,
  • cb) sportszakember, valamint
  • cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

13. § A Kormány kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet dolgozhat ki.

a kivonatot készítette
Gacsályi Éva

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram